intrface forside
English

Lederseminar Kongensbro 30.11.10

klik her for stort billede
klik her for stort billede
Vinterå - Kongensbro Kro
Programmet for lederseminaret findes her.
Deltagerlisten findes her.
Billeder findes her.
Powerpointpræsentationer, hand-outs, workshopopgaver og workshop transparenter findes her


Læs Kulturarvsstyrelsens omtale af lederseminaret her

45 MUSEUMSLEDERE OG REKTORER satte hinanden stævne på Kongensbro Kro tirsdag, den 30. november 2010. Alle kom fra institutioner, som er med i intrface-projektet, og alle skulle deltage i et lederseminar, hvis overskrift var intrface som lærende projekt på skolen og museet.

Målet med seminaret var dels at udfolde projektets potentiale som lærende, strategisk værktøj, dels at udvikle ideer til, hvordan dette potentiale kan realiseres på egen institution. Dagens program indeholdt to oplæg om formiddag, en workshop, to oplæg om eftermiddagen efterfulgt af endnu en workshop, derefter opsamling og networking.

Projektleder Sally Thorhauge, Horsens Gymnasium, lagde op til dagens tema ved først at tegne et billede af projektet her og nu, bl.a. ved at vise statistikker over antallet af elever, lærere, museumsmedarbejdere, fag, forløb og klasser og hold, som er i spil i projektet. Undervisningen i en meget lang række fag er blevet beriget af at have gjort brug af museer som videns- og læringsressource, læreres og museumsansattes faglighed er blevet diskuteret, skolen har åbnet sig mod lokalsamfundet og museet har fået et hoben unge inden for døren. Det er vigtig at fastholde den erfaringsbase, som projektets 110 lærere og 45 museumsmedarbejdere udgør. Det har vist sig, at der er meget stor forskel på antallet af deltagere i partnerskaberne. Enkelte partnerskaber indgår i projektet med kun ganske få deltagere, hvilket gør samarbejdet sårbart og kan vanskeliggøre videreudviklingen af det.

Vicerektor Lise Hansen, Egå Gymnasium, beskrev, hvorfor gymnasiets ledelse havde besluttet sig for at gøre skolens deltagelse i intrface-projektet til et skoleprojekt. intrface passer ind i skolens vedtagne profil. Ord som ”innovation”, ”kreativitet”, ”samarbejde med eksterne partnere”, ”varierende og elevaktiverende undervisningsformer”, ”efteruddannelse af lærerne” kendetegner Egå Gymnasiums profil, og skolens deltagelse i intrface skaber mulighed for at disse ord også her kan realiseres i handling. Ledelsen sendte fire lærere på et efteruddannelseskursus i museologi på Aarhus Universitet, og disse fire lærere har senere stået for et endagskursus for samtlige lærere på skolens, hvor de præsenterede et Museologikit, som kunne bruges i forbindelse med fx museumsbesøg på studieture. Skolens seneste indsatsområde er ”Innovaction”, hvis formål er kompetenceudvikling af undervisere og ledelse på skolen. Skolens intrface lærere deltager i dette projekt med henblik på at koble arbejdet med innovation med museumssamarbejdet.

Museumsleder Ole Puggaard, Danmarks Industrimuseum, anskueliggjorde intrface-projektets potentiale ved at beskrive, hvordan det skaber en win-win situation for museets medarbejdere og gymnasiets lærere og elever. Lærere og museumsansatte får bl.a. indsigt i hinandens institutioner og fagligheder; elevers forståelse af fagenes anvendelighed bliver skærpet samtidigt med at de bliver bevidste om museet som en organisation, der beskæftiger mange forskellige professioner. De to institutioners er meget forskellige, og det er vigtigt, at man i samarbejdet bruger tid på at sætte sig ind i hinandens kulturer, arbejdsrytme, sprog og forventninger. Erfaringerne har vist, at partnerskabssamarbejdet fungerer særlig godt dér, hvor ledelsen på hhv. museum og gymnasium aktivt er gået ind i eller støttet det. Det er nødvendigt for ledelsen ved både skoler og museer at involvere sig aktivt i at udvikle metoder til at fastholde og udvide den store erfaringsbase, som projektets deltagere efter snart tre års samarbejde har skabt.

Workshoppens grupper blev dannet ud fra, hvor deltagerne kom fra, fx Holstebro partnerskaberne sad sammen, Viborg partnerskaberne sad sammen osv. Hensigten med denne inddeling var, at man kom til at sidde i de ”klynger”, som på sigt kan gøre partnerskabsmodellen mere fleksibel. Opgaven for hver café var at diskutere en række udfordringer, som gymnasium - museum samarbejdet løber ind i, fx stramme skemaer på skolen eller manglende ressourcer på museet. Derefter præsenterede hver workshopgruppe de vigtigste resultater af deres diskussioner på plenum. Resultaterne havde form af løsnings- og handlingsorienterede statements, som kunne iværksættes hjemme på hhv. skole og museum. 

Lektor Ane Hejlskov Larsen, Center for Museologi på Institut for Æstetiske Fag ved Aarhus Universitet er følgeforsker på intrface-projektet. De forløbige resultater af følgeforskningen viser at de deltagende institutioner kan vælge mellem tre positioner i samarbejdet: vejlederrollen, samarbejdsrollen eller partnerskabsrollen. De fleste gymnasier og museer har svært ved at skabe ligeværdige samarbejdsforhold, hvor begge partner får lige meget ud af deltagelsen. Ofte vælger museerne at optræde i en vejledende rolle for gymnasielærernes ønsker og behov, mens det er mere uklart, hvad museet selv forventer at få ud af deltagelsen i projektet . For at opkvalificere deltagelsen har Center for Museologi udviklet en partnerskabsmodel, der består af 4 niveauer: Målstning, videndeling, organisering og ressourcefordeling. Der er mange potentialer i projektet, forklarede Ane Hejlskov Larsen, men det kræver også en systematisk opbakning fra institutionernes ledelse for at det kan blive ved med at udvikle sig.

Peter Kastberg er lektor ved Institut for Sprog og Erhvervskommunikation ved Aarhus School of Business. Titlen på oplægget var  ”intrface som organisatorisk og strategisk læringsplatform” og det var bygget op over tre spørgsmål: Hvordan kommunikerer man som leder om intrface internt i sin organisation? Hvordan udvikler og udnytter man som leder intrface’s potentialer i sin egen organisation og i relationerne mellem skole og museum? Hvordan kan man som leder opretholde momentum i intrface-projektet internt i sin egen organisation og i relationerne mellem skole og museum? Peter Kastberg præsenterede en række grundlæggende teorier om ledelseskommunikation og om, hvordan kommunikation kædes sammen med handling. Derefter forklarede Peter Kastberg SWOT modellen, som dannede grundlag for workshop II, hvor deltagerne blev bedt om i deres grupper at analysere egen institution og / eller partnerskabssamarbejde m.h.p. at afdække styrker, svagheder, muligheder og trusler, som der kunne arbejdes med fremadrettet for at sikre intrface-projekets videre udvikling.

Peter Kastberg fungerede som den røde tråd i programmet ved at optræde som facilitator og opsamler ved spørgerunderne efter hvert oplæg og plenumdiskussionerne efter begge workshops.

Seminarets deltagere var engagerede og diskussionslystne og der kom mange handlingsorienterede bud på, hvad man som leder af hhv. skole og museum kan gøre for at udvide og udvikle projektet på egen organisation og i sit partnerskab. Ideen om at udvide partnerskabssamarbejdet til at omfatte klynger tog mange til sig. Et helt konkret forslag fra en museumsleders side var: ”Museerne skal aflevere 4-årsplaner til Kulturarvsstyrelsen i næste uge - hvad med om alle vi museer skriver intrface ind i vores 4-årsplaner!”

Tak til Region Midt, hvis tilskud sikrede en overkommelig deltagerbetaling.